Liên hệ

  • CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 3P
  • Điểm công nghiệp Di Trạch, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội
  • 024 3200 8111
  • 3ptech.vn@gmail.com

Gửi liên hệ thành công!